Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Benedikt XVI - poslední papež před Apokalypsou?

malachias1Pozor! Tohle prastaré proroctví svatého muže není novinářská kachna, ani fabulace potrhlého záhadologa a dokonce to nemá nic společného s Nostradamem, televizními jasnovidci a podobnými pochybnými proroky. Jde o historickou skutečnost - a naskakuje z ní husí kůže. Tím spíš, že nedávno ohlášený odchod Benedikta XVI z Petrova stolce z tohohle proroctví udělal záležitost velmi aktuální.

 

Roku 1595 vydal benediktinský mnich a historik Arnold de Wyon knihu nazvanou Lignum Vitae (Strom života), jejíž součástí byl i spis, který vešel ve známost jako Malachiášovo proroctví. Jeho skutečné autorství není tak úplně jasné, ale to budeme řešit až později. Mnohem zajímavější totiž je jeho obsah. A to, že si můžeme ověřit, jestli se pan Malachiáš při hádání budoucnosti strefil. Už teď mohu prozradit, že z podezřele velké části ano.

Malachiášovo proroctví není nijak obsáhlé. Jde jen o 112 (nebo možná 111, jak ještě uvidíme) krátkých frází napsaných v latinském jazyce, které představují jakýsi soupis všech papežů (a několika vzdorpapežů) od roku 1163, kdy začal pontifikát Celestýna II. až do konce věků, tedy do dne Posledního soudu. Jména papežů sice chybí, každá z frází však je metaforickou charakteristikou dané osoby či doby jejího úřadování na stolci svatého Petra. Tady je pár příkladů týkajících se několika výraznějších a i u nás známějších papežů.

- -

malachiasMalachiáš: "Jelen od Sirény"

Fráze se týká vzdorpapeže Jana XXIII. (1370-1415), který měl svůj podíl i na procesu s Janem Husem. Malachiášovo proroctví je vykládáno tak, že Jan XXIII. pocházel z Neapole, která měla ve znaku sirénu a jeho kardinálský titul se vztahoval ke svatému Eustachovi, jenž proslul viděním jelena se zlatým křížem v paroží. Tohoto Jana XXIII. se ale později církev zřekla a prohlásila jej za vzdorpapeže, takže se jeho jméno uvolnilo pro některého z dalších představitelů katolíků. Obdržel ho Angelo Roncalli (1881-1963) vykonávající Petrův úřad od roku 1958. K němu Malachiáš říká: "Pastýř a námořník". Vykládá se to tak, že Roncalli se narodil v Benátkách, městě lodníků. Není přitom ale bez zajímavosti, že ještě hlubší vztah k námořnickému řemeslu měl "původní" Jan XXIII. Dva jeho bratři byli odsouzeni za pirátství a z provozování řemesla rytířů štěstěny byl svými odpůrci obviňován i on. Malachiášova věštba tak podivuhodným obloukem překlenula propast půl tisíciletí...

- -

Malachiáš: "Víra v troskách"

Týká se papeže Benedikta XV (1854-1922), jehož pontifikát připadá na léta první světová války, bolševické revoluce v Rusku a vítězného tažení komunistické ideologie a dalších ateistických směrů světem. V těch časech se počet praktikujících katolíků snížil o desítky milionů, takže Malachiášova věštba sotva mohla být přesnější. Za zmínku stojí i to, že právě za jeho úřadování došlo k prorockému zjevení ve Fatimě.

- -

Malachiáš: "Z práce slunce"

Týká se Jana Pavla II (1920-2005), občanským jménem Karol Wojtyla. Narodil se během zatmění Slunce a pohřbívali ho právě když se tento úkaz znovu odehrával v Americe. Fráze ale bývá někdy vysvětlována také obrazněji jako hold jeho neúnavné pastorační práci po celém světě (tedy po území nad kterým slunce nezapadá).

- -

Malachiáš: "Sláva olivy"

Jde o současného papeže Benedikta XVI (Josefa Ratzingera). Jeho papežské jméno se vztahuje ke svatému Benediktovi z Nursie, který měl ve znaku olivovou ratolest. Součástí benediktinského řádu je také kongregace Olivetánů. Olivová ratolest je ale i symbolem míru. Je v tom možné nalézt jakousi souvislost se Zjevením sv. Jana (o němž bude řeč na konci této kapitoly), kde před příchodem hrůz předznamenávajících Apokalypsu nastane krátké období uklidnění a prosperity. Zde ale není nutné za každou cenu hledat mystické souvislosti: Zjevením sv. Jana byla ovlivněna prakticky všechna proroctví vznikající v křesťanském světě.

- -

To nejlepší (nebo spíš nejhorší) ale přijde nakonec. Podle Malacháše má být po smrti Benedikta XVI papežský stolec nějaký čas neobsazen, dokud nebude zvolen muž zvaný Petr Římský (Petrus Romanus). A ten si ve své funkci opravdu užije: "Bude pást své ovce uprostřed mnoha běd, pak bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Pak nastane konec."

Tak alespoň praví Malachiáš - což nelze asi vysvětlit jinak, že po smrti Josefa Ratzingera (který právě ohlásil abdikaci) nastane Poslední soud a konec světa. Kdyby vám to nestačilo, tak i samotné jméno Petr Římský je skryté proroctvím konce: svatý Petr byl Ježíšův učedník, jeden z dvanácti apoštolů a první hlava církve v Římě. Od té doby jméno Petr žádný papež nepoužil - Petrem to začalo, Petrem to i skončí. Chabou útěchou může být snad jen to, že věštba nemusí znamenat zničení celého světa, ale "jen" likvidaci křesťanstva, nebo křesťanství (a při té příležitosti jaksi mimochodem i Říma, což se v časech, kdy teroristé sahají po zbraních hromadného ničení může stát poměrně snadno).

Kdo ale vlastně byl tento jasnozřivý Malachiáš?

 

"Porostete jak telata vykrmená..."

Původně byl Malachiáš jeden z biblických proroků, jeho jméno ostatně znamená "Boží posel", což je pro provozování živnosti proroka jméno nepochybně velmi praktické. Podle něj se pak jmenuje i poslední kniha Starého zákona, která jednak odsuzuje nepravosti kněží, jednak - jak se na poslední kapitolu každého ambiciózního díla sluší a patří - naznačuje, že budou-li čtenáři hodní, producent se slituje a oblaží je dalším pokračováním. V tomto případě se oznamuje příchod Spasitele doprovázený potrestáním bezbožných a odměnou zbožným. Takže milí diváci, příští série se bude jmenovat...?

Správně: Nový zákon.

Malachiáš při té příležitosti použil hezký příměr: "Vám, kteříž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti a zdraví bude na paprscích jeho. Tehdy vycházeti budete a porostete jak telata vykrmená."

- - - - - - - - - - - - - - 

UPOZORNĚNÍ: Text je ukázkou z knihy Okno do budoucnosti, kterou vydalo nakladatelství Alpress. Pokud není k dostání u vašeho knihkupce, můžete si ji objednat zde.

- - - - - - - - - - - - - - 

 

Právě podle tohoto starozákonního Malachiáše dostal své řádové jméno muž, který se narodil v Irsku roku 1095 jako Maelmhaedhoc O°Morgair, aby se později stal mnichem a nakonec správcem diecéze a biskupem v Armaghu. Někdy okolo roku 1140 podnikl pouť do Říma za papežem Inocencem II. - a u něj upadl do extatického stavu, v němž spatřil všechny další papeže až do skonání věků. Své vidění zapsal a pak bylo uloženo do církevního archivu. Zemřel roku 1148.

Malachiášův život popsal jeho přítel svatý Bernard, zakladatel řádu cisterciáků, o proroctví se ale v tomto spise nemluví. To bylo v papežském archivu objeveno až v 16. století a zařazeno do již zmíněné knihy Lignum Vitae. Proto existují podezření, že skutečným autorem tohoto seznamu budoucích papežů je ve skutečnosti někdo jiný. A že jde o padělek, který někdo spáchal teprve krátce před vydáním zmíněného díla Arnolda de Wyon, snad z politických důvodů, nebo aby ovlivnil volby papežů v té době. Jiní dokonce tvrdí, že ho sepsal sám Nostradamus, o němž tu ještě bude řeč.

To nám ale koneckonců může být jedno. Z hlediska zkoumání proroctví a věšteb je důležité, že Malachiášův seznam nekončí papeži 16. století, ale pokračuje i dlouho po době, v níž měl být případný padělek vytvořen a kdy byl vydán - což na krátkozraký politický záměr moc nevypadá. Tím spíš, že sedí i proroctví týkající se časů, které tehdy představovaly ještě hodně vzdálenou budoucnost.

A nelze se zbavit ani špatného pocitu z toho, že Malachiášův seznam katastrofickým způsobem končí v době, která zřejmě není od naší současnosti příliš vzdálená...

Jan A. Novák

 

 

You have no rights to post comments

 
Joomla Template Tutorial at JoomlaShack.com