Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Jezuitský papež ... a kdo jsou vlastně jezuité?

jesuit1Se zvolením nového papeže Františka roste i zájem o jezuitský řád, jehož je členem. Když se v Čechách řekne "jezuita", skoro každému se vybaví páter Koniáš, palič knih z Jiráskova románu Temno.  Znamená to, že papež pocházející z téhož řádu je tmář a fanatik topící knihami pokrokových autorů a pokud možno i zastánci myšlenky, že zem? je kulatá? Mnozí lidé si tu něco takového opravdu myslí. Jezuité utvářeli i dějiny naší země - což je další důvod, proč o nich vědět víc než co tvrdí účelová propaganda,

 

 

Už  duchovní otec literárního Koniáše  Alois Jirásek prohlásil, že "moje Temno, to není historie, to je jen román". Ale nebylo to nic platné - ideologům první republiky, socialistického Československa i fašizujícím národovcům současnosti se hysterický fanatik hodil a hodí do krámu, a tak už to zůstalo. Říkat něco jiného se tu pořád jaksi nesluší …

Jací ale byli jezuité doopravdy?

Jezuitský řád založil baskický šlechtic Ignác z Loyoly (1491-1556). Začátky jeho životní dráhy pozdějšímu svatořečení vůbec nenasvědčovaly. Vedl rozmařilý život, sloužil u dvora, vstoupil do armády. Po zranění dělovou koulí na noze však málem přišel o život a zdlouhavou rehabilitaci si krátil četbou. Otevřel se před ním nový svět a údajně při tom zažil i několik vidění. Začal se vzdělávat, absolvoval duchovní cvičení, vypracoval také jejich metodiku pro jiné. Dnes je považován za jednoho z předních křesťanských mystiků.

Řád Societas Jesu založil Ignác z Loyoly 15. srpna 1534 společně s dalšími šesti studenty Pařížské univerzity. Papež Pavel III. jeho existenci potvrdil 27. září 1540 bulou Regimini militantis ecclesiae. Hlavním cílem společenství byla misijní činnost, osvěta a vzdělávání. Řád nepochybně vznikl jako reakce na rozmáhající se reformaci - a metody, kterými jim čelil, byly stejně drsné, jako metody, jimiž protestanté oblažovali katolíky a jakými se náboženské spory v oněch dobách běžně řešily.

jesuit2 Přesto v případě Societas Jesu nešlo jen o o primitivní vybíjení jinověrců, jaké o století dřív provozovali husité. Od jiných náboženských hnutí své doby se lišili "bojem knihou", snahou nahradit to, co považovali za rozkladné, něčím hodnotnějším. V praxi tak činili velkorysým zakládáním a provozováním škol všech stupňů, které brzy získaly vynikající pověst - nejen v teologii a filosofii, ale také v přírodních vědách. Do Prahy přišli roku 1556 (tedy dávno před Bílou horou).

 

obr: Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu, byl později blahoslaven a nakonec i svatořečen

 

Antoním Koniáš (1691-1760) zdaleka nebyl typickým jezuitou - jeho fanatismus vzbuzoval rozpaky i u představitelů řádu. Cílem jezuitského působení v českých zemích také nebylo poněmčování, jak se mnozí mylně domnívají. Svou víru naopak šířili i prostřednictvím českých knih. Jedním z důvodů proč osvícenští panovníci v 18. století postupně na papeži vymohli potlačení jezuitů bylo (kromě jejich majetku a vlivu) právě to, že řád představoval překážkou pro centralizaci státní moci, která v našich podmínkách znamenala také germanizaci.

Papežskou bulu rušící jezuitský řád "navždy a neodvolatelně" vydal Klement XIV. roku 1773. K obnovení jeho činnosti došlo po skončení napoleonských válek.

Mezi jezuity byla celá řada vynikajících učenců, myslitelů a bojovníků za lidská práva. U nás to byli například Bohuslav Balbín nebo Josef Dobrovský. Členem jezuitského řádu byl také matematik a meteorolog Antonín Strnad, který v Klementinu založil nejstarší tradici pořizování meteorologických záznamů v Evropě.

A můžeme pokračovat dál: holandský jezuitský misionář Ferdinand Verbiest (1623-1688) předvedl čínskému císařovi model automobilu poháněného parní turbinou. Jezuitský pedagog Antonio Possevino (1533-1611) zřejmě inspiroval Jana Amose Komenského. Jezuitský myslitel Jose de Acosta (1539-1600) bývá označován za Plinia novověku, přírodovědce a biologa Athanasia Kirchera (1601-1680) zase mnozí přirovnávají k Leonardovi da Vinci. Bartolomeu Gusmao (1685-1724) postavil první horkovzdušný balon dlouho před bratry Montgolfierovými... a tak bychom mohli pokračovat velmi dlouho. Přehled významných jezuitských učenců najdete zde.

Jan A. Novák

Psáno pro Hospodářské noviny - Víkend

jesuit3

 

obr: Jezuita Bartolomeu Gusmao zřejmě vynalezl horkovzdušný balón dlouho před bratry Montgolfiérovými

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jezuit4

 

obr: Automobil poháněný parní turbínou jezuitského misionáře Ferdinanda Verbiesta

 

 

 

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack.com