Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Kosmická ostuda v Praze

iac 2010V pátek 1. ?íjna skon?il Mezinárodní astronautický kongres v Praze, jedna z nejprestižn?jších letošních konferencí u nás - a jen zázrakem nešlo o další ?eskou mezinárodní ostudu. Na akci s rozpo?tem v ?ádu milión? poskytl stát prost?ednictvím ministerstva školství jen 300 tisíc korun, tedy asi tolik, kolik nás stojí prebendy jednoho ministra za pouhý m?síc. Kongres se nakonec uskute?nil díky mimo?ádnému nasazení organizátor? a sponzoringu soukromých firem - nikoliv ?eských. Ale i tak to ob?as bylo znát. Tiché poznámky "unbelievable" nad vybavením a službami tiskového centra nap?íklad nešlo p?eslechnout a totéž asi leckoho napadlo nad webem akce, kde se ?as zastavil týden p?ed zahájením kongresu. Obzvláš? pikantní p?itom je, že podle tiskových materiál? záštitu nad akcí držel prezident Václav Klaus a primátor Pavel Bém. Nikomu nejspíš nevadilo, že tam nebyli osobn?, co bychom ostatn? cht?li od prezidenta, jemuž radí ?lov?k, který se nevyvinul z primát?. Víc ale vadí, že si takto d?lají reklamu na ú?et t?ch, kdo se o kongres opravdu zasloužili. Zvláš? když si ješt? p?ipomeneme n?které podniky, jejichž financování radnici Pavla Béma žádné problémy ned?lalo. A aby t?ch podivností nebylo dost: zástupci ?eské kosmické kancelá?e odmítli o financování kongresu podat jakékoliv informace.

Jan A. Novák

Psáno pro Hospodá?ské noviny

You have no rights to post comments

 
Joomla Extension: by JoomlaShack