Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Antiku zahubil asteroid - nebo sopka

antika1

Na důvodech, proč osvícený věk antiky nahradil temný středověk, se vědci dosud neshodli. Nechybí ani odborníci, kteří tvrdí, že ležely mimo tehdejší společnost. Podle jedněch se někdy okolo 5. století zastavily dějiny kvůli asteroidu, podle jiných způsobil kolaps antické společnosti výbuch supervulkánu.

 

Středověk sice ve skutečnosti nebyl tak temný, jak si lidé myslí, ale jeho první staletí byla opravdu krušná. Z období následujícího po zhroucení západořímské říše (její poslední císař přišel o trůn roku 476) téměř neexistují písemné památky, nevznikaly nové stavby, archeologické vykopávky odhalují jen stopy úpadku a zmaru. Pád od vysoce rozvinuté civilizace do hlubokého barbarství nápadný - a znepokojující.

 

Od Rýna až k Nilu

Římská říše dokázala vstřebat to nejlepší z antického Řecka i dalších vyspělých kultur oné doby, dát tomu pevnou formu a pomocí legií rozšířit po celém tehdy známém světě. Na vrcholu své moci sahala od Anglie po Kaspické moře a Perský záliv, od Dunaje a Rýna až daleko proti proudu Nilu. Všude tam kvetla vzdělanost, umění i vědy a vládl na svou dobu pokročilý právní systém. Stačilo však překvapivě málo a kulturní svět ovládly drancující hordy...

antika3

 

obr: Římská říše dosáhla civilizační urovně, o níž se lidem následujících století mohlo jen zdát. Z jejího odkazu dodnes čerpáme ve vědě, vzdělání, kultuře i právu. Příčiny jejího zániku jsem předmětem sporů historiků - některé okolnosti se ale nápadně podobají dnešnímu stavu západní společnosti.

 

O tom, proč padl mocný stát, na jehož troskách stojí naše dnešní euroatlantická civilizace, se historikové přou řadu staletí. Většinou se shodují jen v jednom: vpád barbarů sám o sobě nebyl příčinou, ale spíš následkem. Otázkou zůstává jen, jestli Řím podlehl proto, že se už dlouho rozkládal vnitřně, proto, že barbarských nájezdů bylo náhle z nějakých důvodů příliš mnoho - a nebo z obou těchto důvodů najednou.

Vnitřní důvodu nelze pominout: ovládání tak rozlehlého superstátu bylo při stavu tehdejší techniky velmi obtížné. Říši také vysilovaly chronické boje o moc a populistická politika, která na jedné straně štědře nadělovala, na straně druhé zatěžovala všechny aktivity obrovským zdaněním. Z někdejších občanů se tak stala lhostejná poživačná masa, zatímco ve státní správě i jinde je stále více nahrazovali cizinci.

Ještě větším problémem ale byla vnitřní nesourodost společnosti, jejíž skladba se v mnohém podobala dnešní multikulturní civilizaci. Prozíravější císaři se snažili s tím něco dělat - například prohlášení křesťanství za státní náboženství nebyl špatný tah. Jenže kulturní propast se už překlenout nepodařilo. Někteří odborníci věří, že to ani nešlo, jiní tvrdí, že říše na to nedostala potřebný čas: příroda rozhodla jinak.

 

Úder z nebe

Je známo, že v 5. století našeho letopočtu se masy barbarů hnuly ze svých původních domovů, protože je vyhnala bída a hlad. Někteří odborníci za tím vidí klimatické změny. Vědci zkoumající letokruhy stromů ve dřevě staveb nebo zakonzervovaných v rašeliništích a dalších objektů z prvního tisíciletí našeho letopočtu nebo zakonzervovaných v rašeliništích například zjistili, že právě v té době dochází k nápadnému zhuštění. Také vrtná jádra z ledovců prozrazují, že tehdy došlo k největšímu krátkodobému ochlazení klimatu za poslední dvě tisíciletí. Chlad nezpomalil jen růst dřeva, ale mohl západořímské říši zadělat na problémy, které už neustála.

antika4

 

obr: Existuje dost důklazů, že v 5. století nastaly výrazné klimatické změny, které vyvolaly stěhování národů a dorazily rozkládající se Řím. Podle některých vědců je způsobil asteroid, jenž dopadl do vod Atlantiku

 

Někteří odborníci přišli s názorem, že náhlá klimatická změna mohla mít kosmické příčiny. Staré čínské kroniky z té doby mluví o ohnivých dracích na nebesích, zatímco legenda o sv. Patrikovi popisuje, jak světec při plavbě na západ od Irska nalezl zpustošenou zemi bez lidí. Nedá se vyloučit, že tehdy do oblasti severozápadního Atlantiku dopadlo nějaké kosmické těleso. Množství par vyvržených explozí pak způsobilo pokles intenzity slunečního záření a prudké ochlazení.

Pokud by na Zemi v té době dopadl asteroid, neměl by být problém v půdních vrstvách z té doby najít stopy prvků, které jsou pro složení těchto těles typické, například iridia. Nic se ale nenašlo. Zastánci kosmické hypotézy to vysvětlují tím, že nemuselo jíto pevné těleso, ale o úlomek ledové komety. Existuje ale ještě jedna možnost: zkáza nepřišla z nebe, ale z podzemí.

 

Vulkanická zima

"Tehdy se objevilo mnoho zlých znamení," píše byzantský historik Procupius o roku 536. "Slunce se zahalilo podivným závojem a jeho paprsky ztratily jas." Jiní kronikáři z té doby hlasí ještě zlověstnější jevy objevující se po celém tehdy známém světě: prach padající z nebe, neobvykle husté suché mlhy, sněžení uprostřed léta, dlouhodobá sucha. Následovaly katastrofální neúrody, hladomory, epidemie a války. Známky podvýživy jsou patrné dokonce i na kostrách z hrobů předkolumbovských kultur v Americe.

islsop1

 

obr: Výbuch supervulkánu způsobil vulkanickou zimu - a po ní přišla neůroda, nemoci a hlad.

 

Na možného pachatele ukazují ledovcové vrstvy z let 535 a 536, v nichž se nachází výrazně zvýšené množství sloučenin síry. To není typické pro kosmické těleso - zato ale po síře páchne každá poctivá sopka...

Dnes se má za to, že na vině je takzvaná vulkanická zima - jev prakticky totožný se známější nukleární zimou, která by nastala po globálním jaderném konfliktu. V obou případech prach vyvržený explozemi do atmosféry a dým z požárů způsobí zastínění slunce, odražení většího množství slunečních paprsků zpět do vesmíru a následkem toho dramatické ochlazení klimatu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

UPOZORNĚNÍ:  Víc o sopkách a vulkanických katastrofách se dovíte v knize Smrtící sopky.

Nenajdete-li ji v knihkupectví, lze ji objednat na webu: http://www.xyz-knihy.cz/smrtici-sopky.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Roku 1999 vědecký publicista David Keys ve své knize Catastrophe napsal, že nikoliv pád západořímské říše, ale právě až dramatické globální ochlazení v letech 535 a 536 definitivně ukončilo věk antiky a nastartovalo vývoj civilizace novým směrem: začal středověk. Podle něj vůbec není náhoda, že tehdy celá řada barbarských kmenů opustila svá původní sídliště a vydala se hledat nové domovy - mezi jinými i Slované, kteří se tehdy začali usazovat ve střední Evropě.

 

Celý svět se zatřásl

Keys také tvrdí, že neúroda a hlad způsobená klimatickým šokem destabilizovala arabský svět, což nakonec s určitým časovým odstupem vyústilo do vítězného tažení islámu. Ve stejné době v Americe začal úpadek skvělého města pyramid - Teotihuacanu, zatímco na druhém konci světa mocnou čínskou říši ovládl chaos.

antika2

 

obr: Z kdysi mocné říše zůstaly jen trosky 

 

Už zbývalo jen najít vulkán, který by něco takového dokázal způsobit. Problém byl, že žádná kronika z 6. století o něčem takovém nemluví. Zato o roce 416 jávská Kniha králů říká: "Hlas hromu zazněl z hory Batuwara a jemu odpověděl stejný z hory Kapi. K nebi z ní vyrazil obrovský plamen, celý svět se divoce zatřásl, začalo strašlivé hřmění, bouře a těžký déšť. Oheň se zvětšil, zvuk hromu byl strašný a nakonec se celá hora Kapi rozletěla na kusy a propadla do nejhlubšího moře. To se vzedmulo a vysokou vlnou zaplavilo zemi, až celá od hory Batuwara až k hoře Rajabasa zmizela pod hladinou se všemi obyvateli i jejich majetkem. Tam kde dřív stála hora Kapi, bylo nyní moře, které oddělilo Jávu od Sumatry a udělalo z nich tak dva samostatné kusy pevniny."

Zjevně se jedná o Krakatou - zlověstný vulkán, který naposledy způsobil strašlivou katastrofu roku 1883, při níž zahynulo asi 40 000 lidí. Větší problém je časový rozdíl půl druhého století, zastánci vulkanické hypotézy ale věří, že se dá snadno vysvětlit. Kniha králů byla psána s velkým časovým odstupem jen podle zachovalé ústní tradice - a to se chybička vloudí snadno.

 

Jan A. Novák

Psáno pro Hospodářské noviny - Víkend

antika5

 

obr: Konec Říma mohla způsobit erupce supervulkánu na druhém konci světa. Katastrofa se může kdykoliv opakovat - a dnešní civilizace by byla mnohem zranitelnější

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates: by JoomlaShack