Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

NEPŘIPOJEN

matrix, nep?ipojen, internetMám doma takovou zvláštní v?c: po?íta?, který není p?ipojený k internetu, protože má sloužit jen na práci a na bezpe?né ukládání dat. Od jisté doby jsem totiž zanev?el na antivirové produkty, které sice po?ád vyžadují aktualizace, nez?ídka se však chovají stejn? jako viry a d?íve nebo pozd?ji vás názorn? p?esv?d?í o n??em, na co by m?l ?lov?k logicky p?ijít sám: totiž, že auto?i vir? jsou vždy o krok p?ed autory antivirových program?. S nep?ipojeným po?íta?em je ovšem t?eba mít zpo?átku trp?livost - po?ád by se n?kam p?ipojoval a když zjistí, že to nejde, hlasit? se toho dožaduje. Jaksi mimochodem p?i tom zjistíte, kdo všechno chce mít váš p?ístroj pod kontrolou, aniž by se vás na to ptal: výrobce opera?ního systému, výrobce tiskárny a skeneru, v?tšina výrobc? softwaru a ješt? pár dalších, které se mi nepoda?ilo identifikovat... Po?íta? to vzdal asi tak po m?síci, a pak najednou za?al p?edvád?t n?co, co už se jen tak nevidí: nastaruje okamžit? po zapnutí, d?lá jen to co po n?m chci a dodnes je p?itom rychlejší než v?tšina jeho mladších a nadupan?jších koleg?. Neruší hláškami o došlé pošt?, nesvádí k toulkám po webech, neotravuje p?ipomínkami co bych m?l aktualizovat. Nehroutí se sám od sebe, ale když ho vypnu, tak opravdu hned zhasne. Zkrátka neuv??itelné. Jen nevím, jestli ned?lám chybu, když o tom mluvím. Kdoví, jestli jednou nep?ijde doba, kdy ti, kdo stojí mimo Matrix, budou postaveni i mimo zákon.

Jan A. Novák

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates at JoomlaShack.com