Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Markýz z marmelády a plzeňské tituly

     Na t?tinovém ostrov? Haiti se kdysi vzbou?ili ?erní otroci, vytvo?ili jakousi parodii na stát a  nemajíce elit, d?lali si nové. V?dce se prohlásil císa?em a nejv?tší gaune?i mezi vzbou?enci si navzájem ud?lovali svérázné tituly, jako t?eba markýz z marmelády, vévoda ze šleha?ky a podobn?. I ?eská republika nemá elity, p?estože k tomuto stavu dosp?la jinak - od roku 1918 se z jejího života postupn? vytratila šlechta, Židé, N?mci, podnikatelé, intelektuálové a nakonec za normalizace všichni, kdo jen trochu vy?nívali. Proto by snad ani nem?lo p?ekvapit, že ten zbytek po nabytí svobody  za?al budovat parodii na stát - a dokonce si také  ud?luje parodie na tituly, které zlikvidované elity ctily: v pivním m?st? Plze? (a kdoví jestli jen tam) se dá univerzitní vzd?lání koupit. Na rozdíl od haitských titul? ty zdejší aspo? zachovaly klasickou podobu, i když t?eba takový "doktor za vodou" (p?ed jménem p?sobivá zkratka DrzV.) by duším novodobých zbohatlík? jist? zn?l stejn? libozvu?n?, jako hladovým haitským otrok?m vysn?né pamlsky.

P?esto jsou zprávy z Plzn? vlastn? lepší, než by se v dané situaci dalo ?ekat: aspo? se na to p?išlo. Te? je ovšem d?ležité co bude dál. Jestli koupené tituly p?estanou platit, viníci budou potrestáni a univerzitnímu vzd?lání se navrátí vážnost,  pak se kolo d?jin pooto?ilo a snad zase zvolna za?neme nabírat kurs sm?rem vzh?ru. Jestli ne, pak Pámbu s námi.

Psáno pro Hospodá?ské noviny, 18. 10. 2009

 

Ze stejného soudku

 
Free Joomla Templates from JoomlaShack